Privacy policy

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Advocaat Tineke Verstraete, met maatschappelijke zetel te 9900 EEKLO, Kriekmoerstraat 35, KBO nr. 0816.833.634.

Via deze privacyverklaring willen wij u informeren over de wijze waarop het advocatenkantoor uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Onze privacyverklaring is van toepassing op alle relaties tussen het advocatenkantoor enerzijds en klanten, leveranciers, partners, prospecten, tegenpartijen, websitebezoekers anderzijds.

Draagwijdte van deze verklaring.

Wij stellen alles in het werk om uw privacy optimaal te beschermen.

Wij handelen in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en met onze eigen privacyverklaring. Bovendien zijn wij gehouden aan deontologische plichten, waaronder het beroepsgeheim.

De persoonsgegevens van natuurlijke personen genieten een bijzondere bescherming. Persoonsgegevens zijn gegevens die toelaten om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren. Hieronder informeren wij u over hoe Advocaat Tineke Verstraete persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart en wat uw rechten zijn.

Voor meer informatie over de privacywetgeving in België in het algemeen verwijzen wij naar de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Advocaat Tineke Verstraete is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Doeleinden.
Als advocatenkantoor verwerkt en bewaart Advocaat Tineke Verstraete persoonsgegevens van cliënten met als doel (a) deze cliënten te identificeren, (b) hen te contacteren (c) een conflict check uit te voeren, (d) juridische bijstand te verlenen, (e) te factureren, (f) voor direct marketingactiviteiten.

Daarnaast worden contactpersonen van leveranciers geregistreerd met als doel deze personen te kunnen bereiken en om onze leveranciersadministratie te kunnen voeren.

Tenslotte worden gegevens van andere partijen in het geding geregistreerd met het oog op de verdediging van onze cliënt.

Wij houden ons aan het principe van de minimale gegevensverwerking en registreren enkel de strikt noodzakelijke gegevens. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerking. Advocaat Tineke Verstraete verwerkt geen gevoelige gegevens.

Advocaat Tineke Verstraete kan o.a. volgende persoonsgegevens verzamelen:

Identificatiegegevens: naam, voornaam, rijksregisternummer
Contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres
Rekeningnummer
Familiale gegevens
Gegevens over uw professionele en privé activiteiten
Gegevens over uw gerechtelijk verleden
Cv’s en motivatiebrieven

Publieke gegevens.

Advocaat Tineke Verstraete verwerkt ook gegevens die publiek consulteerbaar zijn, zoals gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht (bv. in het Belgisch Staatsblad) of gegevens die de betrokkene zelf publiek heeft gemaakt (bv. website, blog, publiek profiel social media), of gegevens die algemeen bekend zijn (bv. website Kruispuntbank, Geopunt, Omgevingsloket Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening, CadGis, Google Streetview,…) of omdat ze in de pers verschenen zijn.

Rechtsgronden.
Advocaat Tineke Verstraete verwerkt persoonsgegevens (a) nadat de toestemming van de betrokkene werd verkregen of (b) in het kader van de uitvoering van een contract of (c) om aan wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan Advocaat Tineke Verstraete is onderworpen te kunnen voldoen of (d) om redenen die het gerechtvaardigde belang betreffen. Wanneer Advocaat Tineke Verstraete een verwerking uitvoert op grond van het gerechtvaardigde belang wordt daarbij gestreefd naar een evenwicht tussen dit gerechtvaardigde belang en het respecteren van de persoonlijke levenssfeer.

Bescherming van uw persoonsgegevens.

Gegevens worden opgeslagen op de server van Advocaat Tineke Verstraete, die volgens de gebruikelijke beveiligingsstandaard beschermd is.

Advocaat Tineke Verstraete neemt passende maatregelen om te vermijden dat onbevoegden op elektronische of fysieke wijze toegang verkrijgen tot de gegevens, deze verwerken, aanpassen of vernietigen.

Derden hebben geen directe toegang tot het advocatenkantoor en dienen zich eerst te identificeren via de parlofoon. Nadat zij toegang hebben gekregen tot het gebouw, melden zij zich aan bij het onthaal alvorens zich naar de consultatieruimte te begeven. Met uitzondering van poetspersoneel hebben derden geen toegang tot de burelen en de archieven.

Papieren documenten die vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens bevatten en die om een of andere reden (dubbel, klad,…) niet in het fysieke dossier bewaard moeten worden, worden in een daartoe bestemde confidentiële papiercontainer gedeponeerd om vervolgens op een vast tijdstip vernietigd te worden door een gespecialiseerde firma.

Toegang tot uw gegevens.

Uw gegevens worden in eerste instantie gebruikt door Advocaat Tineke Verstraete om uw dossier te kunnen behartigen. De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel toegestaan aan de personen die uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

Advocaten zijn deontologisch gehouden aan het beroepsgeheim. Elke administratief bediende, alsook poetspersoneel is gehouden een strikte beroepsdiscretie na te leven.

Soms is het echter nodig dat wij persoonsgegevens moeten delen met personen buiten ons kantoor om onze overeenkomst met u uit te voeren. Zo kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld gedeeld worden met andere advocaten, adviseurs, verzekeringsmaatschappijen, wethandhavingsinstanties, vertalers, externe systeembeheerder.  Daarnaast moeten wij soms persoonsgegevens verstrekken aan derden bij de uitvoering van onze deontologische of wettelijke verplichtingen, of om onze rechtmatige belangen te beschermen. Deze derden hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun dienstverlening.  Wij doen al het nodige opdat deze derden te allen tijde onze privacynormen, evenals de wetten en reglementen inzake gegevensbescherming eerbiedigen.

Advocaat Tineke Verstraete draagt geen persoonsgegevens over buiten de EER.

Tot slot stellen wij uw persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden voor commerciële en/of promotionele doeleinden.

Retentie- en archiveringsperiode.

Van zodra het mandaat een einde neemt, bv. na uitspraak eindarrest of nadat het gevraagde advies werd afgerond, zal het dossier worden afgesloten.

Persoonsgegevens in gearchiveerde dossiers zijn nog toegankelijk om een bewijs in rechte te leveren n.a.v. een controle door een bevoegde autoriteit (bv. de fiscale administratie). Na afsluiten van het dossier zullen de persoonsgegevens worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke en beroepsverplichtingen te voldoen. De cliënt heeft het recht om na afsluiten van het dossier het fysieke dossier zelf in bewaring te nemen. De cliënt kan hiervoor binnen het jaar na ontvangst van de laatste factuur een verzoek richten aan info@tinekeverstraete.be.

Uw rechten.

Je hebt te allen tijde recht op (een kosteloze) inzage van je persoonsgegevens. Je kunt je persoonsgegevens (laten) verbeteren indien deze onjuist of onvolledig zijn. Je kunt je persoonsgegevens laten verwijderen en de verwerking ervan laten beperken of bezwaar maken tegen de verwerking. Je hebt het recht om een kopie van je persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt gevraagd om hiervoor een e-mail te sturen naar info@tinekeverstraete.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u werd verstuurd, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen.

Advocaat Tineke Verstraete zal bij uitzondering niet ingaan op uw verzoek omwille van onze wettelijke verplichtingen, de uitvoering van onze overeenkomst, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of redenen van algemeen belang.

Website, cookies, nieuwsbrief en social media.

Zoals vereist door artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil Advocaat Tineke Verstraete de bezoekers van haar website informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Advocaat Tineke Verstraete maakt gebruik van cookies die ervoor zorgen dat de website goed werkt. Info betreft deze cookies kan u terug vinden op de cookie policy. Je kunt de cookies weigeren, maar dit kan een ongunstig effect hebben op het gebruik van onze website. Advocaat Tineke Verstraete zal in geen geval de cookies-informatie misbruiken.

Indien Advocaat Tineke Verstraete links vermeldt naar sites van derden, raadt Advocaat Tineke Verstraete aan om hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens na te gaan.

Advocaat Tineke Verstraete kan haar actieve cliënten een nieuwjaarskaart of een uitnodiging voor een door het advocatenkantoor georganiseerd event toesturen.

Mailverkeer.
Onze e-mailberichten met bijhorende bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kunnen vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien een bericht ten onrechte bij een verkeerde ontvanger terechtkomt, wordt die verzocht dit te melden aan de afzender en het bericht te vernietigen.

Berichten en bijlagen worden grondig gescand op alle bekende virussen. Advocaat Tineke Verstraete staat echter niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een mogelijk besmette of beschadigde mail.

Update privacyverklaring.

Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. Daarom raden wij u aan om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van deze wijzigingen.

Vragen of klachten?

Als u vragen of opmerkingen heeft omtrent ons privacybeleid of als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, mail dan naar info@tinekeverstraete.be.

Bent u het niet eens met ons privacybeleid? Dan beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

(laatste update: 10/02/2021)